Regulamin

                                          Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedawcą towarów jest firma: TIAN FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Złota 44 lok. 158, 00- 120 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarzy KRS 0000904834, NIP 5252865831, REGON 389151594 (zwana dalej Spółką).
2. Pod adresem www.tianfun.eu TIAN FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej napojów typu bubble tea,
skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy (zwany dalej Sklep Internetowy TianFun).
3. Kontakt ze Sklepem Internetowym TianFun (www.sklep-tianfun.eu) jest możliwy za
pośrednictwem:
a. Strony internetowej: www.tianfun.eu
b. Adresu mailowego: support@sklep-tianfun.eu
c. telefonu: +48 731 431 270
w godzinach od 9:00 do 17:00 (dotyczy dni roboczych).
4. Wszystkie ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto
(zawierają podatek VAT). Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w
momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego TianFun
nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą
mechanizmów dostępnych na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego TianFun
(www.sklep-tianfun.eu) składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w
regulaminie Sklepu Internetowego TianFun.
6. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy TianFun są świeże, wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Na wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy TianFun Spółka wystawia paragon
fiskalny lub w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania, faktury VAT.

II. DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego www.tianfun.eu,
w tym w szczególności dokonująca zakupów;
3. Sprzedawca – TIAN FUNSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ
4. Sklep Internetowy TianFun – sklep internetowy TianFun prowadzony przez Sprzedawcę pod
adresem www.sklep-tianfun.eu.
5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w
ramach Sklepu internetowego TianFun;
6. Produkt – każdy przedmiot zamówienia u Sprzedawcy;
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności
prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony
internetowej Sprzedawcy www.sklep-tianfun.eu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu,
przez 24 godziny w Sklepie Internetowym TianFun.
4. Klient może złożyć zamówienie:-dokonując rejestracji i tym samym zakładając konto w Sklepie
Internetowym TianFun wchodząc na stronę internetową www.sklep-tianfun.eu;
(lub) -dokonując zakupu bez rejestracji konta w Sklepie Internetowym TianFun wchodząc na
stronę internetową www.tianfun.eu bez konieczności logowania się.
5. W przypadku podjęcia decyzji przez Klienta o dokonaniu rejestracji, Klient podaje swoje dane w
postaci adresu e-mail i wpisuje proponowane przez siebie hasło, celem zabezpieczenia dostępu
do utworzonego przez siebie konta. Warunkiem założenia konta jest wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności.
6. Aby złożyć zamówienie Klient dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w
karcie produktu „Dodaj do koszyka”. Wybranie przycisku „Zamów” oznacza koniec dodawania
produktów do koszyka i przejście do podsumowania zamówienia. W podsumowaniu zamówienia
Klient wybiera sposób dostawy, formę płatności, uzupełnia dane osobiste, dane do wysyłki
(dostawy; jeżeli są inne niż dane osobiste).
7. Warunkiem przejścia do kolejnej sekcji potwierdzenia zamówienia jest zaznaczenie opcji
„Akceptuję regulamin i przeczytałem politykę prywatności”. Za pomocą przycisku „Przejdź do
potwierdzenia” następuje akceptacja podsumowania zamówienia i przejście do Podsumowania
zamówienia.
8. Następnie Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Zamówienie z
obowiązkiem zapłaty”. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaznaczenie opcji „Zapoznałem się
z moim prawem do odstąpienia od umowy oraz regulaminem”.
9. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności Klient:
i) W przypadku wyboru przelewu – Klient otrzymuje na stronie Sklepu TIAN FUN dane
konieczne do zrealizowania przelewu – numer zamówienia, kwotę przelewu oraz numer
rachunku bankowego oraz maila ze wszystkimi szczegółami zamówienia na podany przez
siebie adres e-mailowy.
ii) W przypadku wyboru płatności gotówką czy kartą, Klient otrzymuje na stronie Sklepu
TIAN FUN informację o numerze zamówienia oraz kwocie do zapłaty oraz maila ze
wszystkimi szczegółami zamówienia na podany przez siebie adres e-mailowy.
10) W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem Imoje.pl, Klient otrzymuje na stronie Sklepu
TianFun informację o numerze zamówienia oraz kwocie do zapłaty, a także opcję przycisku
„Zapłać”, który prowadzi do systemu transakcyjnego Imoje.pl. Ponadto Klient otrzymuje maila ze
wszystkimi szczegółami zamówienia na podany przez siebie adres e-mailowy.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA
1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przeciągu 48 godzin np. z powodu
braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez
Klienta czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu
zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o odmowie realizacji
zamówienia.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia, w którym Klient podał
niepełne lub nieprawdziwe dane, uniemożliwiające realizację zamówienia.
3. Klient może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca
dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie
jest na etapie przygotowania, które umożliwia jego wycofanie.
4. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy graficzne oraz inne
elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory
przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na
monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu
odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą
telefoniczną pod numerem telefonu: +48 731 431 270.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
- płatność przy odbiorze osobistym,
- płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
- płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro,
Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
2. Transakcje elektroniczne realizowane są za pośrednictwem systemu płatniczego Imoje.pl.
Realizowane są wyłącznie zamówienia, które zostały potwierdzone przez Imoje.pl jako zapłacone lub
w przypadku zaksięgowania wpłaty na konto bankowe TIAN FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

VI. ZWROTY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży.
1. Sprzedający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący konsumentem może
odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie
14 dni od dnia wydania rzeczy, z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w art. 38
ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza
lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt. 4) w
której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
2. W związku z powyższym Klientowi dokonującemu zamówienia przez tianfun.eu nie przysługuje
prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu produktów
oferowanych w Sklepie Internetowym TianFun, z wyjątkiem oferowanego w sprzedaży produktu
„TORBA TIAN FUN”.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji
o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub
pobraniem.
7. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach jest możliwość anulowania zamówienia, pod
warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane. W takich przypadkach potrącane jest 1,5 %
wartości zamówienia ze względu na koszty transakcyjne poniesione przez Sprzedawcę (dotyczy
Imoje.pl).
8. Zamówienie powinno być sprawdzone przez Klienta i pracownika punktu sprzedaży / kierowcę /
pracownika firmy kurierskiej. W tym celu zamówiony produkt / produkty powinny zostać obejrzenie
i okazane oraz sprawdzone z protokołem odbioru i wydania towaru.

VII. REKLAMACJE
1. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma obowiązek jego sprawdzenia w punkcie sprzedaży
w obecności pracownika punktu sprzedaży bądź w obecności dostawcy (kierowca / pracownik firmy
kurierskiej).
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po jego odbiorze lub dostawie Klient
może złożyć reklamację w dowolnym punkcie sprzedaży, dostarczając produkt i dowód jego zakupu.
Tym samym Klient może nie przyjąć towaru.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez TianFun, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu
niezgodności towaru z umową.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. TianFun
poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia
reklamacji.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w formie:
– zwrotu za pośrednictwem systemu Imoje.pl, w przypadku kart kredytowych Paymento S.A. (z
potrąceniem 1,5 % wartości zamówienia ze względu na koszty transakcyjne poniesione przez
Sprzedawcę); (lub)
-zwrotu przelewem na konto Klienta (w przypadku płatności przelewem elektronicznym);
Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ
1. W sytuacji braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone
w ustawie z dnia z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

 przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym
konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który
przedsiębiorca zaakceptował.
3. Konsument przyjmuje do wiadomości, że aby towar został uznany za zgodny z umową, musi:
 nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe
dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę
charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników
prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba
że przedsiębiorca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim
wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem
warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny
sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
 być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument
może rozsądnie oczekiwać;
 być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi
przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o
którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został
wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową
określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego
dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru
do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w
ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się
przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile
nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką
towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub sprzedawca może
dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z
umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów dla sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych
kosztów dla sprzedawcy może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której sprzedawca
został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych
niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go
nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu,
robocizny i materiałów, ponosi sprzedawca.
9. Konsument udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca
odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
 sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,

 brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić
towar do zgodności z umową;
 brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo
odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6
powyżej,
 z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do
zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
12. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o
obniżeniu ceny.
13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
14. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie
umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w
odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z
umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie
towary zgodne z umową.
15. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar sprzedawcy na jego koszt.
Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.
17. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę
obowiązków wynikających z niniejszego punktu regulaminu.

IX. POLUBOWNE ROZWIĄZANIE SPORU
1. Sprzedawca wyraża zgodę na polubowne rozstrzygnięcie ewentualnych sporów konsumenckich.
2. Sprzedawca wskazuje jako podmiot uprawniony do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,
adres poczty elektronicznej: ih_warszawa@wiih.org.pl. Więcej informacji dotyczących ww.
podmiotu: http://www.wiih.org.pl/.
3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich ma polegać na:
-umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony;
-przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu;
-rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.
4. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został
rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku
oświadczenie o:
-zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu (albo)
-odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich.

X. DANE OSOBOWE
1. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („RODO”), jak również informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są
przechowywane w zbiorze danych firmy TIAN FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
2. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 10.05.2018 roku o
Ochronie Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE).
3. Administratorem danych osobowych jest TIAN FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złota 44 lok. 158, 00- 120 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarzy KRS 0000904834, NIP5252865831, REGON 389151594 .
4. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli
Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia,
w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę jest TIAN
FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
5. Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym TIAN FUN sp. z o.o. na zbieranie
danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą
wykorzystywane przez TIAN FUN sp. z o.o. dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i
nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty
elektronicznej oraz listownej. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez TIAN FUN sp. z o.o.
będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez
czas nieokreślony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda
(Artykuł 6 ust. 1 a) RODO). Nie macie Państwo obowiązku udzielenia takiej zgody dla korzystania
z usług przez TIAN FUN sp. z o.o.

6. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego,
a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo
przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem TIAN FUN sp. z o.o. i/lub
roszczeń TIAN FUN sp. z o.o. względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w TIAN FUN sp. z o.o., której stroną
jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez TIAN FUN sp. z o.o., tj. w celu obsługi reklamacji
(podstawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO, – niezbędność przeważania do
wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony
przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes TIAN FUN sp. z
o.o.(Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw TIAN FUN sp. z o.o.Podanie danych
osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym,
warunkiem zawarcia umowy z TIAN FUN sp. z o.o., jesteście Państwo zobowiązani do ich
podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych,
zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez TIAN FUN sp. z o.o.

7. Sprzedawca w związku z prowadzoną działalnością i gromadzonymi danymi osobowymi Klienta
postępuje zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności, dostępną pod adresem
https://en.tianfun.eu/
8. TIAN FUN sp. z o.o. dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych
oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując TIAN FUN sp. z o.o. dane osobowe, każda
osoba ma prawo do:
a) żądania od TIAN FUN sp. z o.o. dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym
uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich
sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu TIAN FUN sp. z o.o. są niedokładne lub
niekompletne), usunięcia (jeśli przetwarzanie danych osobowych opierało się na podstawie
Państwa zgody) np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a
TIAN FUN sp. z o.o. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody
albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem)
lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani
danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów TIAN FUN sp. z o.o., z przyczyn
związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w
następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych
przypadków):
jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający TIAN
FUN sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych;
• jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce
Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
• jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w
związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
• jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem
jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego
sprawdzenia.
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od
15 do 21 RODO.
9. TIAN FUN sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta
osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych
niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w
posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów
informatycznych, włamania na konta pocztowego).
10. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie
www.tianfun.eu pod zakładką Polityka prywatności.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym TianFun. Złożenie zamówienia jest
równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy:
-Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
-Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007 nr 50 poz.
331 z późn. zm.);
-Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.
U.2016 poz. 1823 z późn. zm.); oraz innych aktów prawnych powołanych w niniejszym
regulaminie.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Sprzedawcę
w dowolnym momencie. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej .
www.tianfun.eu, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie
obowiązującej wersji w dowolnym momencie.
4. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego TianFun system teleinformatyczny Klienta powinien
spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: - Przeglądarka internetowa: Internet
Explorer 11 lub nowszy; Firefox 56 lub nowszy; Opera 48 lub nowsza; Chrome 61 lub nowszy;
Safari 10.3 lub nowszy. Użytkownik powinien mieć włączoną obsługę JavaScript w przeglądarce.